» Các Ban ngành » Ban Thông tin truyền thông

Ban Thông tin truyền thông

PHẬT GIÁO TRÀ VINH HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KIẾT HẠ

Thực hiện nhất quán theo sự chỉ đạo của TW GHPGVN với Thông bạch số 049 – 086, thông tư số 085, ngày 23/03/2018 của …

Xem thêm »